1

Romeinen 16,25-27 – Aan God alleen de eer voor 2010

Oudjaarsavond 2010

Liturgie

Voorzang Ps 100 – Juicht alle volken prijst de HEER
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen LB 479,1.4 – Aan u behoort, u Heer der heren
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 16: 17 – 27
Zingen Ps 96,1.2.3 – Zingt een nieuw lied voor God de HERE
Preek over Romeinen 16,25-27
Zingen: Gez 161,1,3,4 – Heer u bent mijn leven
Getuigenis en solo: ‘Ik wandel in het licht met Jezus’ (EL 184)
Zingen: Opw 461 – Mijn Jezus, mijn redder
Gebed
Collecte
Zingen Gez 137 – ‘k Wil u o God mijn dank betalen
Zegen

Opmerking:

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl.

  • Preek over Romeinen 16,25-27 – Aan God alleen de eer voor 2010

1. Vooraf eerst een vraag: kun je over deze verzen wel preken? Als je kijkt naar de voetnoten bij deze verzen, zie je dat sommige handschriften een extra vers hebben – vers 24. En 25-27, de verzen waar de preek over gaat, missen soms, of staan ergens anders in de brief, na hoofdstuk 14 of na hoofdstuk 15. Kun je dan wel een preek houden naar aanleiding van deze verzen?

Ik wil daar even bij stilstaan, omdat ik in gesprekken met jongeren soms merk dat ze geen idee hebben van hoe wij aan de Bijbel komen. Ze hebben de indruk dat het met de Bijbel is als met een doorfluisterspelletje. Elke nieuwe vertaling wordt weer gemaakt op basis van de vorige vertaling. Zo kom je steeds verder van het oorspronkelijke woord van God af.

Maar klopt dat? Nee! Om het nu te beperken tot de Romeinen-brief: elke vertaling wordt gemaakt op basis van de Griekse tekst van de brief. Paulus heeft deze Romeinen-brief gedicteerd aan Tertius (vers 22). Daarna is de brief vaak overgeschreven. We hebben zo’n 5000 oude handschriften. Die Griekse tekst is bekend en grotendeels zeker. Er zijn ook wat onzekerheden: bij het overschrijven worden wel eens kleine foutjes gemaakt. Maar veel minder dan bij een doorfluisterspelletje.

Rond vers 25-27 is er ook een onzekerheid. In 3 van de 5000 handschriften missen deze verzen. Alle andere handschriften hebben ze wel. Alleen op verschillende plaatsen: aan het eind van hoofdstuk 14, van hoofdstuk 15 of van hoofdstuk 16. En soms twee keer.

Zo heb je bijvoorbeeld dit stuk papyrus, met daarop gedeeltes uit Romeinen 15-16. De Romeinen-brief is geschreven rond het jaar 60. Dit stuk papyrus komt uit de periode 175-225, dus zo’n 140 jaar later. 1800 jaar oud. Zo ver kunnen we dus terug in de tijd. Dit blad komt uit een stapel papyrus-vellen met stukken uit de brieven van Paulus. Niet compleet. Iemand heeft kennelijk die stukken overgeschreven die hij mooi en belangrijk vond. Dit blad is één van de handschriften waar vers 25-27 na hoofdstuk 15 terecht gekomen is. Maar ze staan er wel op!

Dus: schrik niet van die voetnoten. Deze verzen horen bij de Romeinen-brief. Tijd voor de preek!

2. Terugkijken op 2010, dat doen we in het licht van deze verzen. Aan God de eer voor 2010!

Wat zeg je daar eigenlijk mee? ‘Aan God de eer voor 2010’?

Wat heeft God te maken met de overname van Saab door Spyker, met de val van het kabinet Balkenende IV, de verkeerde wissel van Sven Kramer, het goud voor Nicolien Sauerbrei of de arrestatie van Joran van der Sloot? Het vertrek van Agnes Kant, Wouter Bos en Femke Halsema uit de politiek? Dat Marianne Timmer stopt met schaatsen? Het WK voetbal, of de bruiloft van Yolanthe en Wesley?

Ook in 2010 hebben we geleefd in een wereld waarin veel mensen leven zonder God. Een wereld waarin we vaak niet zien wat God te maken heeft met de dingen die gebeuren. Of je ziet dingen gebeuren die tegen Gods wil in gaan.

Maar: ondanks de aardbeving op Haïti, of de uitbarsting van die vulkaan met die moeilijke naam op IJsland; ondanks een vliegtuigongeluk in Tripoli, kindermisbruik en de onzekerheid rond de Euro en de pensioenen: 2010 was opnieuw een jaar uit de tijd van genade.

Een jaar dat er opnieuw tijd was om Gods geheim bekend te maken, om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen, om mensen te brengen tot gehoorzaamheid van geloof.

Vooral het Bijbelgetrouwe, protestantse-evangelische deel van de christenen groeit hard. Tegen de verdrukking in soms. In China, in Turkije, in Iran. In Latijns-Amerika. In Afrika ten zuiden van de Sahara: daar groeide het percentage christenen tussen 1900 en 2010 van 9,1 tot 48,8 procent van de bevolking. Wat hebben wij het afgelopen jaar niet aan mooie dingen met elkaar mee mogen maken? Ook wij mogen God aan het werk zien – denk alleen maar aan de Kerstmaaltijd van vorige week. En zo is het in veel meer gemeentes in Nederland. 2010 was opnieuw een jaar waarin God gewerkt heeft. Het haalde het journaal vaak niet, maar het was er wel.

Christenen hebben naar Gods woord geluisterd. Gebeden. Ze zijn licht voor de wereld geweest. Zoutend zout. Op hun werk. In hun buurt. Voor hun naaste. Gods koninkrijk komt!

3. En dat is bijzonder. Als je naar Romeinen 16 kijkt, dan ga je dat zien. De volken op aarde leven zonder God en zonder hoop – zo was het, zonder Christus. Zo is het overal, als je leeft zonder Jezus Christus.

Maar wat is het bevel van de eeuwige God?

Dat Gods geheim, eeuwenlang onbekend en verzwegen, onthuld is en overal op aarde bekend gemaakt mag worden. En wat is dat geheim? Dat is onthuld in het evangelie van Jezus Christus.

Paulus vat evangelie het kort samen aan het begin van zijn brief (Rom 1): het evangelie

dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: 3 het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, 4 aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. 5 Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – 6 ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus.

Evangelie, dat is goed nieuws: Gods rijk komt, zoals lang geleden beloofd, lees de profeten in het eerste deel van de Bijbel, het OT. Het komt wereldwijd en voor alle volken. Door Jezus Christus, zoon van David, Zoon van God. Jezus, opgestaan uit de dood, een machtige koning.

Dat wij hier in 2010 mochten leven als christenen, hier in ‘De Voorhof’ bij elkaar mochten komen, kerkdiensten houden om God te eren, nieuwe kringen mochten opzetten, clubs mochten draaien, mochten dopen, activiteiten organiseren voor Franeker, Gods genade mochten vieren, het is allemaal bewijs van Gods wonderlijke en onverwachte liefde. Het is het bewijs dat wij profiteren van de onthulling van Gods geheim. We leven niet zonder God, zonder hoop. Jezus Christus regeert en Gods koninkrijk komt!

Ook 2010 was een jaar van onze Heer Jezus Christus, een jaar van zijn regering, een jaar onder zijn koningschap.

Breng daarom God de eer voor 2010.

Omdat wij niet zonder Hem hoeven te leven.

Omdat Hij van ons houdt.

Omdat Hij regeert.

Omdat zijn rijk komt!

4. En omdat Hij de God is, zegt Paulus in vers 25, die ‘bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus’.

Heb je dat gemerkt in 2010 – dat God bij machte is jou kracht te geven?

Waarin heb jij die kracht ervaren?

Kracht om ouderling of diaken te zijn. Kracht om voor je kinderen te zorgen. Kracht om je ziekte te dragen. Kracht voor je werk. Kracht om te vergeven. Kracht om een verlies te dragen. Kracht om je in liefde te geven, ook als je daar geen zin in hebt. Kracht om een ander te verdragen. Kracht om ‘nee’ te zeggen tegen zonde. Kracht om te doen wat goed is – noem het allemaal maar op.

God geeft kracht, zoals past bij het evangelie van Jezus Christus.

Wat heeft dat evangelie dan met kracht te maken? Nou, lees de Romeinenbrief.

Het evangelie gaat over vergeving – we worden bevrijd van de last van onze eigen schuld, van de last van elkaars schuld. Romeinen 3,5.

Dat je niet meer rondloopt met een rotgevoel omdat het fout gegaan is. Dat je niet meer wegloopt voor je eigen gevoel van onvermogen en al grappen makend doet alsof er niks aan de hand is. Maar vrij bent, met vrede in je hart.

Het evangelie gaat over met Jezus sterven – we worden bevrijd van onze drang om te zondigen. Romeinen 6. Dat je niet meer steeds die kracht naar beneden voelt, die drang om toch de verkeerde kant op te gaan. Dat het niet meer hoeft, zondigen. De verslavende band is weg!

Het evangelie gaat over in Christus leven, een nieuwe levens wandel. Het gaat over de leiding van de Heilige Geest – we mogen leven als nieuwe mensen. Romeinen 8. Je leeft dichtbij God en je luistert naar zijn stem, je gaat mee met de Geest.

Het evangelie gaat over liefde en elkaar in geloof aanvaarden – ik schrijf jou niet af, ik zoek je op en ik hou van jou, want je bent mijn broer, mijn zus in de Heer. Romeinen 12,14.

Dat je merkt dat je dingen doet waar je vroeger niet over zou piekeren – je bent gegroeid in liefde. Je krijgt meer liefde om te geven dan je van jezelf had vroeger.

Als die kracht in je leven werkte, in 2010, dan is er toch reden om God te eren voor 2010? Eer aan God die ons kracht kan geven!

5. Herken je die kracht in jouw eigen leven?

Heeft die kracht in 2010 in jouw leven gewerkt?

Verlang je ernaar dat in 2011 jouw leven gedreven wordt door die kracht?

Die kracht is er, en die wil God ons geven – het goede nieuws van Jezus Christus is immers bekend gemaakt? Het geheim van Gods liefde, ook voor alle volken, is immers onthuld? God stuurt toch mensen de hele wereld over? Zo zijn wij ook hier, in Franeker.

God wil ons bevrijden van slechtheid. Van onze lage begeerten. Van het donker in ons hart, in ons verstand. Van onze afgoderij. Onze zedeloosheid, seksueel losgeslagen zijn. Oneerlijkheid. Hebzucht. Trots. Hoogmoed. Geroddel. Kijk in Romeinen 1 en 2.

Opstandige mensen, mensen van God los, God wil ze veranderen in mensen die weer leven vanuit de gehoorzaamheid van het geloof.

Gehoorzaamheid is niet een woord dat voor ons een heel positieve klank heeft, denk ik. Maar de gehoorzaamheid van het geloof waar het Paulus hier om gaat, die heeft wel een positief effect.

Als je gehoorzaam bent, dan is belangrijk aan wie je gehoorzaam bent. Gehoorzaamheid van het geloof is gehoorzaamheid aan God. Gehoorzaam zijn aan God, dat betekent: bevrijd worden. Weer jezelf worden. Weer van anderen kunnen houden. Van God kunnen houden. Niemand kan ons zo’n diepe vervulling geven als God.

Die gehoorzaamheid van het geloof heb ik gezien in Franeker in 2010. Dan denk ik aan jullie inzet, voor van alles en nog wat. Voor jongeren, toen er een prachtig kampweekend georganiseerd is. Voor de kringen, die gestart zijn. Op de kerkenraad en op toerusting voor clubleiders. In de omgang met elkaar, waar mensen naar elkaar toe stappen en vrede zoeken Het gebeurt allemaal. Daarvoor komt God de eer toe!

Laat de jaarwisseling ook een moment zijn om de balans op te maken. Want er zijn tegelijk genoeg momenten waarop je ziet: we kunnen groeien in gehoorzaamheid. We kunnen groeien in geloof. Soms gaat het mis. We kunnen meer onze kracht putten uit God – uit God alleen.

Laat het geheim van God niet voor niks onthuld zijn. Laat wat God geeft niet ongebruikt liggen! Er is kracht om in 2011 gehoorzaam te zijn en om te geloven. Bid om die kracht en gebruik die kracht!

Je zou er een goed voornemen voor 2011 van kunnen maken: gehoorzaam zijn uit geloof. Het mooie van dit voornemen is, dat het niet na een maand in de prullebak hoeft te belanden. Want: Gods kracht is er. En God wil ons zijn kracht geven. God is er!

6. Maar is dat niet teveel alleen maar positief? Er waren in 2010 toch ook heel verdrietige dingen? Dingen waar je God moeilijk voor kunt danken?

Ja, die dingen waren er.

Momenten om bij God je nood te klagen.

Om God te vragen je verdriet te zien.

Om om hulp te roepen.

Om te bidder: Heer, laat uw rijk komen en grijp toch in! Laat zien dat u regeert als koning!

Maar ook op die momenten was God de schepper. Ook op die momenten was God er. God regeert alles!

God is er altijd – ook dan is Hij de God die tot in eeuwigheid de eer toekomt door Jezus Christus.

Want laat eens goed op je in werken wat Paulus schrijft. Wie is God?

God kan kracht geven – juist ook als het moeilijk is. Een onuitputtelijke bron van kracht.

God is eeuwig – Hij heeft zijn geheim eeuwenlang bewaard en Hij zal tot in eeuwigheid geprezen worden. Hij is er altijd. Hij is altijd bij ons!

God is geduldig en betrouwbaar. Mensen vallen tegen. Wat is God op zijn hart getrapt door zijn eigen schepselen. Maar geduldig heeft Hij al die eeuwen zijn geheime plan vastgehouden. Hij heeft niet gezegd: Nu ben ik jullie zat. Hij heeft het geheim onthuld, en Hij voert het uit!

God wil ons bereiken – het is op zijn bevel dat het goede nieuws de wereld over gaat, naar alle volken.

God wil ons nieuw maken – mensen vol geloof, mensen die weer graag doen wat goed is en wat God bedoeld heeft. Zodat alles echt spreekt van Hem.

God is de enige – er is geen eens een andere God. Kijk om je heen in de wereld? Wie of wat kan ons zo vervullen, ons zo diep raken, onze diepste dorst lessen? Er is geen andere God!

God is eindeloos wijs. Trek je daaraan op als het moeilijk is: God is slimmer dan de duivel. Creatiever dan het kwaad. Altijd weer verrassend met een nieuwe oplossing.

God is de God van Jezus Christus. Laat dat je bemoedigen: dankzij Jezus Christus komt het goed.

Ken je Hem? Vertrouw je Hem? Hou je van Hem?

In 2010? In 2011?

Aan die God komt de eer toe – tot in eeuwigheid – door Jezus Christus onze Heer.

Amen!