Jesaja 11,1-10 – De Geest van wijsheid en vrede, voor Jezus, voor jou

Hans Burger
7 december 2008

Jesaja 11,1-10 – De Geest van wijsheid en vrede, voor Jezus, voor jou

image_pdfimage_print

Tweede zondag van Advent

Liturgie

Voorzang Ps 34,1.3

Aansteken tweede adventskaars

Stil gebed

Votum / groet

Zingen: Ps 89,1.2

Wet

Zingen Ps 89,6.7

Gebed

Lezen :

– 1 Kon 3,2-15

– Jesaja 11,1-10 (tekst)

Zingen: LB 132,1.3

Preek

Zingen LB 126

(’s middags: Geloofsbelijdenis

Zingen Ps 89,7.8)

Lezen deel avondmaalsformulier

Gez 78,1.3

Gebed

Collecte

Zingen Gez 28

Zegen

Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

Preek over Jesaja 11,1-10 – De Geest van wijsheid en vrede – voor Jezus, voor jou

Broers en zussen, gemeente van Jezus Christus,

1. Weten jullie wie net gekozen is als president van Amerika?

Jullie weten vast ook dat Amerika veel schulden heeft. Dat er veel onzeker is, op de beurs, bij de banken, in de economie. De mensen verwachten nu veel Barack Obama. Hij moet alle problemen op gaan lossen. Je zult het maar moeten gaan doen!

Weten jullie dan ook wie er gekozen zijn als ouderling en als diaken? Die denken misschien wel: moet ik leiding gaan geven aan deze gemeente?

Je zult maar zoon van David zijn en koning worden van Israël. Koning Salomo. Je broer Adonia heeft net ook geprobeerd om koning te worden. Je moet de strijd aan gaan met de twee belangrijkste medewerkers van je vader: priester Abjatar wordt verbannen, generaal Joab gedood. En wat een verwachtingen liggen er: jij moet een tempel gaan bouwen. Jij moet het werk van je vader David afmaken. Jij moet een vredekoning zijn. Hoe moet je die verwachtingen waar maken?

We hebben gelezen wat Salomo doet. Hij is de tweede koning in ons adventsproject. Jezus is de zoon van David. En ook de zoon van Salomo. Salomo bidt.

Weet je nog wat hij bidt? Ik zal het voorlezen:

U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u?’

God luistert naar dat gebed en Salomo wordt een wijze koning. Een vredekoning.

Maar daarna? Het ging steeds slechter met de zonen van David. Uiteindelijk is er helemaal geen koning meer. Het loopt op een mislukking uit met Davids zonen. Waar zijn die wijze koningen gebleven?

Je ziet dat in Jesaja 11. Het gaat hier helemaal niet over David. Maar over Isaï. Wie was Isaï? Isaï was de vader van David. Het gaat hier niet over de boom van Davids koningshuis, maar over de stronk van Isaï. Davids boom is omgehakt. Er is alleen nog een boomstronk. De stronk van Isaï.

Maar – God is trouw.

Dat betekent: God geeft niet op. God gaat door ook als zijn mensen ontzettend tegenvallen. Onthoud dat goed. Wat hebben we toch een geweldige God! De boomstronk van Isaï zal weer uitlopen. Een telg, een scheut. Er komt een nieuwe zoon van David.

2. Je zult maar koning worden. De nieuwe David moeten zijn. Al die koningen op de troon van David hebben ons niks verder gebracht. En dan komt er een nieuwe koning, Davids zoon. Hoe moet hij ooit die verwachtingen waar maken?

Jesaja 11 zegt: Dat kan Jezus door de Heilige Geest. Door die Geest wordt Jezus een wijze koning, een vredekoning.

Als je vraagt waar de Heilige Geest in de bijbel voor komt, is de eerste reactie vaak: vanaf Pinksteren. Maar is dat zo? Gelukkig niet: de Heilige Geest is er al voor Pinksteren.

Jezus wordt geboren als Gods Zoon dankzij de Heilige Geest. Als Jezus gedoopt wordt in de Jordaan, daalt een duif uit de hemel neer: de Heilige Geest. Jezus zegt zelf in Lukas 4: De Geest van de Heer rust op mij.

En hier in Jesaja wordt het al voorspeld.

‘De Geest van de HEER zal op Hem rusten.’

Gelukkig is dat maar niet een interessant weetje. Dit is juist belangrijk. Waarom?

Op Jezus rust de Heilige Geest.

Met die Geest is hij gezalfd. Doordat God zijn Geest aan Jezus geeft, stelt Hij hem aan als koning. God wijst Jezus als de beloofde Messias aan door Hem zijn Heilige Geest te geven.

Maar door Jezus de Heilige Geest te geven, zegt God niet alleen: dit is de koning. Hij zorgt er ook voor dat Jezus een goede koning kan zijn. Hij krijgt alles wat hij nodig heeft om ons te regeren. Om onze problemen op te lossen. Door de Geest is Hij een wijze koning. Een vredekoning.

Zo kan Hij vredestichter zijn. Kijk maar in Hebreeën 9,14. Daar staat dat Jezus

‘dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet’.

Door de Geest was zijn dood een volmaakt offer. Zo kan hij ook ‘ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God’.

Zonder de Heilige Geest was Jezus niet geboren uit de maagd Maria.

Zonder de Heilige Geest was Jezus niet onze koning.

Zonder de Heilige Geest was Jezus niet voor onze zonden gestorven.

Zonder de Heilige Geest zou Jezus in ons leven niets veranderd hebben.

Omdat de Heilige Geest op hem rust, kan Jezus ons die Geest ook geven.

Prijs dus Gods Geest – Hij geeft ons een geweldige koning.

De Geest van de HEER rust op Jezus.

Dat is jullie koning, de Zoon van David.

3. Wat doet de Heilige Geest in het leven van die Zoon van David? Dan hebben we het over wat Jesaja zegt in vers 2-5.

In vers 2 worden 7 dingen over de Geest gezegd. Zeven is het getal van de volheid. Dat laat zien hoe bijzonder Jezus is. De volheid van Gods Geest rust op Jezus.

Een Geest van wijsheid en inzicht.

Weet jij altijd wat je moet kiezen? Weet jij de weg in het leven?

Bijvoorbeeld als je net gekozen bent als ouderling of als diaken. Als je op je werk of in je buurt wilt laten zien wie Jezus Christus is. Of als je dominee bent.

De bijbel is heel eerlijk. Grote kans dat je wijsheid tekort komt. Wat zijn er een momenten dat je dat merkt!

Maar tegelijk zegt de bijbel: Vraag God erom en hij zal u wijsheid geven.

Zo kreeg Salomo wijsheid, zo kreeg Jezus wijsheid. Wat de Geest bij Jezus doet, dat kan Hij ook bij ons doen. Zo belooft God ons wijsheid.

Ben jij goed in analyseren? Ingewikkelde problemen doorzien? Een goede koning moet dat kunnen. Net als een manager, een technicus, een bestuurder. De Geest heeft Jezus inzicht gegeven. Hij is een koning die problemen niet wegpraat, maar echt oplost.

Iets van datzelfde inzicht wil de Geest aan ons geven.

Zo kun je door gaan. Een koning moet besluiten nemen en die besluiten kunnen uitvoeren. Geen woorden, maar daden. Zo geeft de Geest hem kracht en verstandig beleid.

Maar het laatste is het belangrijkste: kennis en eerbied voor de HEER.

Er staat niet voor niets in Spreuken 1:

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER.

Eerbied voor God, daar begint alles mee.

Zo was het bij Jezus: heel zijn leven ademt eerbied voor de HEER (vers 3).

Dan heb je nog eens een koning.

Een koning die niet zijn vriendjes de hand boven het hoofd houdt.

Hij schuift geen misstanden onder het tapijt schuift.

Hij oordeelt niet snel en makkelijk.

Nee, hij is eerlijk en betrouwbaar.

Een koning die gaat voor God.

Hij heeft geen geweld nodig maar spreekt met gezag.

En iedereen luistert.

Zie je hem voor je, die zoon van Isaï?

Zie je hem in al zijn grootheid, in al zijn glorie?

En de Geest van de HEER zorgt ervoor dat wij veranderen naar zijn beeld.

Hoe beter we hem zien in zijn grootheid, hoe meer we ook zelf op Hem gaan lijken.

Door die Geest, die Hij weer aan ons geeft.

4. Het resultaat daarvan is vrede.

Vrede is in de bijbel maar niet dat er geen ruzie is. Geen oorlog. Vrede is veel mooier en breder dan dat er niet gevochten wordt. Vrede is in de bijbel iets positiefs. Vrede, shalom, is gevuld met liefde, met zorg, met veiligheid. Waar vrede is, komt iedereen tot bloei.

En het is een heel bijzondere vrede.

De wolf is welkom bij het lam.

Dat betekent: de beul is welkom bij zijn slachtoffer. Denk maar aan Paulus. Paulus vervolgde de christenen in Jeruzalem en Judea. Maar Jezus grijpt Paulus in de kraag. En Paulus bekeert zich, wordt een apostel van Christus. En Paulus is welkom bij de christenen die hij eerst zelf vervolgde.

Zulke prachtige dingen gebeuren als Jezus regeert. Mensen die zich bij elkaar niet veilig voelen, zich door elkaar bedreigd voelen. Ze vinden de shalom van Jezus. Ze vieren die met elkaar. Ze komen samen tot rust. Er is geen gevaar meer. Geen onheil. Geen kwaad. Daar zorgt Jezus voor.

Dat is een enorme belofte voor ons als gemeente. Als jij jezelf onderwerpt aan Jezus. Als hij mag regeren over jou. Als jij hem gehoorzaamt. Dan komt er vrede tussen broers en zussen van Jezus. Hoe meer wij samen Jezus laten regeren, Jezus gehoorzamen, hoe groter en mooier de vrede wordt.

Maar, nu doe ik net of het hier over mensen gaat. In vers 6 en 7 gaat het alleen over dieren. Bij vrede denk ik aan vrede tussen mensen. Of aan de vrede van God in je hart. Kennelijk is Gods vrede ook voor dieren onderling. Voor mensen en dieren samen.

Wat zou Jezus vinden van mensen die na een jaar hun huisdier zat zijn en het dumpen in een asiel? Van dierenmishandeling?

Als Jezus regeert, heeft dat ook gevolgen voor de dieren.

Er staat in Spreuken 12,10: de rechtvaardige zorgt goed voor zijn dieren.

Jezus is een rechtvaardige koning. Hij zorgt dus ook goed voor de dieren. Als hij regeert komt er vrede tussen de dieren. Vrede tussen mens en dier. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor een stotende stier. Ga eens kijken in de stal bij Wiersma of Gunnink, of ze een stier hebben. Een stier staat achter extra stevige hekken. Met zo’n stier moet je oppassen. Maar straks kan een peuter er mee overweg.

Want er is vrede.
Waar vrede is, daar is geen gevaar meer

Daar gaat niets meer kapot.

Daar bloeit iedereen op.

5. Wat is het geheim van die vrede? Hoe kan dat ooit waar worden – niemand doet kwaad, niemand sticht onheil?

Het geheim? Dat is hetzelfde wat het geheim is van Jezus zelf. Over de koning wordt gezegd (vers 3): hij ademt eerbied voor de HEER. Want de Geest van de HEER rust op Hem. En dat is de Geest van kennis en eerbied voor de HEER (vers 2).

Zo zal het bij alle mensen zijn. Waarom wordt er geen kwaad meer gedaan – vers 9? Omdat kennis van de HEER heel de aarde vervult, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Ik vind dat een prachtig beeld. Stel je toch voor. Je staat bij Harlingen aan de zee. Overal is water. Veel water. De bodem van de zee wordt immers helemaal door water bedekt. Zo zal heel de aarde vervult zijn van de kennis van God.

Dat lijkt me zo geweldig. Dat God niet meer verborgen is. Niemand hoeft zich meer af te vragen of God er wel is. Of je God wel kunt vertrouwen. Laten we geen verstoppertje spelen –die dingen worden hier in de gemeente gevraagd. Als ik God niet zie, is hij er dan wel? Waarom maak ik al die moeilijke dingen mee, als God goed is? Alles wat er is, alles spreekt dan overduidelijk van God. Ik kan aan jou zien – jij hoort bij God. God is overal. En je ziet het, je voelt het, je ervaart het. Gods aanwezigheid stroomt over alles heen, doordringt alles, stempelt alles. En alles glanst. Alles is liefde. Alles is goed. Wat zal dat mooi zijn! God is alles in allen.

Dat missen we toch?

Nu is het zo dat je je misschien wel afvraagt: zou het uitmaken of iedereen God kent? Ongelovige mensen doen toch ook goede dingen? En de kerk valt toch juist tegen?

Al die vragen zijn dan verdwenen.

Dan is het zo overduidelijk: natuurlijk kan het alleen volmaakt zijn als iedereen God kent. Nu doen ongelovige mensen ook goede dingen, soms meer dan christenen. Maar dan zie je: volmaakt zijn, dat kun je alleen als je God volledig kent.

Natuurlijk is het onder christenen alleen perfecte vrede als christenen helemaal van God doortrokken zijn. Nu kennen we God nog maar zo’n beetje. We weten veel te weinig van God. En dus – dus vallen christenen tegen. Maar dat wordt anders. Hoe beter wij God kennen, hoe groter de vrede onder christenen. Hoe meer mensen God kennen, hoe groter de vrede op aarde.

6. Daarom verlang ik er zo naar, dat heel de aarde bedekt is door de kennis van de HEER.

En jij?

Lijkt het jou mooi om net als Jezus eerbied voor God te ademen?

Ook zo mooi vind ik dat – eerbied voor God ademen…

Zoals je lucht in en uit ademt. Je hebt altijd lucht in je. Lucht is om je heen.

Zo doortrokken zijn van eerbied voor God. Je zuigt het in je op. God staat centraal in alles en doortrekt alles.

Ik heb daar behoefte aan. Ik zou willen dat ik veel meer eerbied voor God ademde.

Zou jij dat willen?

Wat zou er dan in je leven veranderen?

Er zijn vast dingen in je leven waar je iets goeds zou kunnen doen. Maar je hebt er de puf niet voor. Of je wilt het niet. Waar je het leven van een ander tot bloei zou kunnen laten komen. Door haar last te dragen. Door voor hem te zorgen. Waar kun jij goed doen maar kom je er niet toe?

En wat zou er gebeuren als je eerbied voor God zou ademen? Als jouw leven vol was van kennis van God?

Hoe meer je toelaat dat Jezus je onderdompelt in de Heilige Geest, hoe meer je eerbied voor God ademt. Het is immers de Geest van kennis en van eerbied voor de HEER.

Hoor jij bij die volken die Jezus zoeken, de telg van Isaï?

Jesaja zegt dat de volken hem zoeken en dat zijn woonplaats schitterend zal zijn (vers 10). Vanuit het Nieuwe Testament weten we wat die schitterende woonplaats is: Jezus woont in Gods heerlijkheid. In Gods luister. Dat is zijn schitterende woonplaats.

Als we Jezus daar zoeken, en we hem zien in zijn luister, in zijn heerlijkheid, gaan we zelf die heerlijkheid en luister weerspiegelen. Door de Geest van de HEER zullen we meer en meer omgevormd worden, zodat we op Jezus gaan lijken. Zo komen we tot een steeds grotere heerlijkheid.

Volgende week vieren we avondmaal.

Je kunt je voorbereiden op het avondmaal door je af te vragen: ken ik mijn zonden? Weet ik hoe ik tegenover God tekort schiet?

Je kunt je ook voorbereiden op het avondmaal door jezelf de vraag te stellen: Verlang ik er naar eerbied voor God te ademen? Zoek ik Jezus? Kijk ik naar Jezus in zijn luister en heerlijkheid en wil ik niets liever dan hem te weerspiegelen?

God belooft ons: waar Jezus regeert, daar komt vrede. Eerbied voor God.

Wie Jezus zoeken, die vinden Gods vrede.