Genesis 18,16-33 – Rechtvaardige bidders: tot een zegen voor de volken

Hans Burger
4 juli 2010

Genesis 18,16-33 – Rechtvaardige bidders: tot een zegen voor de volken

image_pdfimage_print

Abraham II (1)

Liturgie

Voorzang: Ps 75,1.2.4
Stil gebed
Votum / groet
Zingen: Gez 121,1.3.4.8
Gebed
Schriftlezing: Genesis 18,16-33
Zingen: Ps 33,1.2
Preek over Genesis 18,16-33
Zingen: Opw 334 = EL 382
Wet
Zingen Ps 25,2.4.7
Gebed
Collecte
Zingen LB 285,2.3.4
Zegen

Opmerkingen:

– Bij deze preek is een powerpointpresentatie beschikbaar;

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Genesis 18,16-33 – Rechtvaardige bidders: tot een zegen voor de volken

1. Nederland is vol van het WK voetbal – en als je er van houdt, kun je er heerlijk van genieten. Een spannende wedstrijd Nederland Brazilië vrijdag – gaan ze het winnen of worden ze uitgeschakeld? 2-1!

Maar ondertussen is er meer aan de hand in de wereld en in ons land. Er moet een kabinet komen, en de formatie loopt stroef. De Nederlandse Bank heeft duidelijk fouten gemaakt bij de affaire met de DSB-bank. De economische crisis is nog niet voorbij. En daaronder: hoe gaat het geestelijk met ons land, met Franeker? Als mensen afstand hebben genomen van de kerk, wat komt daarvoor in de plaats? Nederland is geen christelijk land meer, maar wat wel?

Nu gaat het mij niet om die vragen op zich. Het gaat mij er vooral om hoe wij daar zelf mee omgaan. Hoe stel jij je op in een land dat niet meer christelijk is? Maak je je zorgen? Vind je het wel best? In de gebedskalender staat elke week een gebedspunt voor ‘wereld’ en een voor ‘Franeker’. Hoe vaak bid jij voor Franeker, voor ons land, voor de koningin, voor de regering, parlementsleden en de ambtenaren in Den Haag?

We hebben vanmorgen gelezen over Abraham. Abraham hoort dat God Sodom en Gomorra wil vernietigen. En wat doet hij dan? Dan gaat hij bidden.

God heeft een verbond met Abraham gesloten. Hij heeft gezegd: Abraham, in jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Dan volg ik dus in vers 18 niet de NBV, maar de voetnoot die alleen bij 12,3 staat, maar die net zo goed hier geldt. In jou, Abraham, zullen alle volken op aarde gezegend worden.

Dat Abraham tot een zegen is voor de volken, dat zie je meteen gebeuren: hij gaat bidden voor Sodom en Gomorra. [dia 1]

En dat heeft ons iets te zeggen.

Die zegen van Abraham wordt werkelijkheid in Christus, de nakomeling van Abraham bij uitstek. En wat doet Jezus Christus in de hemel? Bidden voor ons. [klik]

Via Jezus Christus worden wij gezegend, krijgen wij de zegen van Abraham. Maar tegelijk: in Jezus Christus mogen wij ook weer tot een zegen zijn voor de mensen om ons heen.

Abraham bidt voor Sodom en Gomorra

Jezus bidt in de hemel, daar zit Hij aan Gods rechterhand, naast de Vader

En wij mogen bidden! [klik]

Als het in deze preek gaat over rechtvaardige bidders dan gaat het dus èn over Abraham èn over Jezus Christus èn over ons.

2. Hoe word je een rechtvaardige bidder? Abraham werd het doordat God hem had geroepen. God koos Abraham uit om met hem een verbond te sluiten en in hem alle volken van de aarde te zegenen. En Abraham geloofde God. En dat geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid, zegt de Bijbel. Gods keus, Gods belofte, Gods verbond, Abrahams geloof – dat allemaal samen maakt van Abraham een rechtvaardige.

Maar daarmee is niet alles gezegd.

Wat is een rechtvaardige? Kijk in Micha 6,8. [dia 2] De rechtvaardige is iemand die weet wat goed is en wat de HEER wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten

en nederig de weg te gaan van je God.

En dat moet je ook leren. Kijk maar in vers 19: [dia 3]

Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd.

Rechtvaardige bidders, die worden gevormd, door God en door mensen. Als eerste door hun ouders.

Hoe is dat bij ons? Natuurlijk, als wij rechtvaardige bidders willen zijn, dan kunnen we niet om het geloof heen, het geloof in Jezus Christus, de rechtvaardige bij uitstek. Als wij één zijn met Hem door de Geest, door geloof, zijn we rechtvaardig. Dan mogen we bidden in zijn naam.

Tegelijk, vaders en moeders, jullie hebben daarin een heel belangrijke taak. [dia 4]Leer je kinderen de weg volgen die God wijst. Jezus zelf is de weg die God wijst, eenheid met Jezus maakt ons rechtvaardige mensen die bidden. Alleen langs die weg ben je tot een zegen voor de mensen om je heen – alleen langs die weg wordt de belofte van God werkelijkheid.

Als ik me even tot het gebed beperk: Jullie mogen je kinderen opvoeden tot rechtvaardige bidders.

Er zijn in onze gemeente best wel wat mensen die eigenlijk niet hardop durven te bidden. Dat is geen verwijt, maar een constatering.

Help elkaar om daarin te groeien. Als je het zelf niet durft, ook al ben je belijdend lid: niemand is te oud om te leren. Ik kan nu geen cursus bidden geven. Maar leer het je kinderen, als je die hebt. Hoe ben jij er thuis mee bezig om je kinderen te leren bidden? Of als jeugdleider, opa, oma? Wat laat je in huis aan elkaar zien? Alleen een stil gebed voor het eten? Een standaardgebed? Of geef je invulling aan je voorrecht om een bidder te mogen zijn?

3. Hoe doe je dat dan – een rechtvaardige bidder zijn? Wat moet je elkaar dan leren? Laten we daarvoor kijken naar Abraham in Genesis 18.

Het begint niet bij onze opvoeding. Het begint natuurlijk gewoon met hoe God met Abraham om gaat.

God denkt: Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden wat ik van plan ben?

En hij laat Abraham delen in zijn geheimen.

Abraham krijgt het voorrecht van een profeet. In Amos 3,7 staat [dia 5]

Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.

Hij vertelt over zijn plannen, maar laat ook merken: ik weet nog niet hoe het afloopt. Want God zegt tegen Abraham (vers 20-21): [dia 6]

Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.

En daarin zit een uitnodiging voor Abraham – bid voor Sodom en Gomorra.

Vergis je trouwens niet. Wij zijn net zo bevoorrecht als Abraham, zegt Petrus. Dan schrijft hij over het goede nieuws van Jezus Christus, 1 Petrus 1,12: [dia 7]

… nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.

God komt naar mensen toe, liefdevol, en Hij behandeld hen als vertrouwelingen, als vrienden. We mogen zijn geheimen kennen! Het geheime plan: Jezus Christus. Rechter – maar eerst redder. [dia 8]

En het goede nieuws over Jezus Christus is een uitnodiging voor ons: Hij is rechter, maar eerst redder. Wie weet hoeveel mensen door ons gebed nog gered kunnen worden!

Hoe doe je dat, een rechtvaardige bidder worden?

Eigenlijk begint het heel dus eenvoudig. De Here Jezus zoeken – de rechtvaardige bidder. Hij zit naast God – Vader en Zoon wisselen alles uit. In Jezus geloven. Eén met Hem zijn. En dan merken: God laat ook mij zijn geheimen weten. De Bijbel lezen omdat je daarin Gods plannen leert kennen. Ontdekken: God wil graag dat ik bid voor anderen.

Daarvoor maakt het niet uit of je een diploma hebt of niet, en wat voor diploma. Ik ben dan dominee en theoloog, maar daarmee ben ik nog niet een goede bidder! De beste bidder is gewoon een eenvoudige gelovige – ootmoedig, nederig, zonder kapsones, met hart voor mensen.

4. En dan zie je dat Abraham God heeft leren kennen. Zoals Van Marwijk in zijn team gelooft, zo gelooft Abraham in God. God is eerlijk en rechtvaardig. God is goed. Hij is rechter over de hele aarde – en Hij kan zijn taak ook aan. Het loopt God niet uit de hand. God zal geen onschuldige mensen de dood in jagen. Hij doorziet elke Schwalbe, Hij ziet geen overtredingen over het hoofd.En God is erop aanspreekbaar. Je kunt naar Hem toegaan en zeggen: God, u bent toch wel eerlijk? [dia 9]

Abraham is er diep van overtuigd: God is rechter van de hele aarde en Hij is goed en eerlijk.

Vertrouw jij daar ook op – dat God goed is? Dat als God iets doet, dat het dan eerlijk is, liefdevol, recht door zee?

Zeg daar niet te gauw ja op.

Wantrouwen richting God is er zo maar. Of onverschilligheid – ze doen maar wat daar boven.

Geloof jij dat: als God iets doet, dan klopt het?

Let op, hoe het hier opnieuw duidelijk wordt.

De protesten tegen wat ze in Sodom en Gomorra doen, God heeft het gehoord. En Hij stelt een serieus onderzoek in naar die ernstige beschuldigingen.

Niet dat Hij meteen zijn conclusie trekt. Zoals bij Joran van der Sloot: die is al veroordeeld – toch? De publieke opinie heeft z’n conclusie al getrokken: Joran van der Sloot is een monster.

Doen wij dat in het klein zoveel anders?

Stel je voor. Iemand in je klas spijbelt regelmatig. Hij blowt wel eens. Vanmorgen was hij weer een paar uur afwezig. Je ziet hem lopen, met rode ogen. ‘Zeker weer geblowd?’ Dan zie je dat hij gehuild heeft. Wat blijkt? Zijn vriendin heeft een ongeluk gehad en ligt in het ziekenhuis.

God is niet iemand die te snel oordeelt. God wil zeker weten of de klachten gegrond zijn of niet.

En God is het helemaal eens met Abraham: je mag goddelozen en rechtvaardigen niet over één kam scheren.

Klopt dat? En Jezus dan? Heeft God hem niet als onschuldige de dood in gestuurd? Gaat het niet veel vaker mis?
Maar wacht even: je ziet bij Jezus dat als een werkelijk onschuldige sterft, Hij niet dood kan blijven. God maakt Hem weer levend.

En: Jezus is niet iemand anders dan God. Jezus is God die voor ons de heetste kastanjes uit het vuur haalt – Hij gaat de dood in om ons bij de dood weg te halen.

Ook daar, bij Jezus de rechtvaardige zie je: God is werkelijk een eerlijke rechter. Zo zal God uiteindelijk over iedereen oordelen.

5. Is het jullie trouwens opgevallen dat Abraham een naam helemaal niet noemt? De naam van Lot?

Hij bidt niet voor Lot, zijn neef. Hij bidt iets anders. Als er in de steden nu 50 rechtvaardige mensen zijn, kunt u dan de stad geen vergeving schenken? Omwille van die 50 rechtvaardige inwoners?

Hij gaat niet voor zijn familie alleen. Hij bidt voor de hele bevolking. Hij neemt het op voor iedereen in Sodom en Gomorra. Dat Abraham tot een zegen zal zijn voor de volken van de aarde, dat zie je meteen gebeuren.

En je ziet ook hoe het in de grote nakomeling van Abraham zal zijn. Want Jezus Christus is nu in de hemel. Daar zit Hij en daar bidt Hij voor ons. Niet voor vrome, rechtvaardige, volmaakte mensen die natuurlijk op Gods gunst kunnen rekenen. Maar voor mensen die van zichzelf zondig en goddeloos zijn. Slechte mensen, die juist de vernietiging van hun leven verdienen.

Wat een bewogenheid! [dia 10]

Abraham is bewogen met het lot van de mensen in Sodom en Gomorra. Net zo is Jezus bewogen met deze wereld.

Ben jij iemand die veel bidt voor anderen?

Ik heb eens een verhaal gehoord van iemand die bad voor allemaal mensen, of ze tot bekering mochten komen. Hij had een hele lijst. Bij zijn dood waren al die mensen tot bekering gekomen.

Als ik zoiets hoor denk ik altijd weer: ik ben niet zo’n grote bidder. En jij?

Kan het jou wat schelen of mensen zonder Jezus verloren gaan? Als mensen getroffen worden door het oordeel van God? Laat je dat koud, of bid je voor hen?

Weet je wat het geheim is achter dat gebed? Dat is precies die bewogenheid met deze wereld. Bewogenheid met mensen die Gods gunst verspeeld hebben. [klik]

Hoe meer je die bewogenheid hebt, hart voor mensen, hoe meer je een rechtvaardige bidder bent. Wat kun je dan tot een zegen zijn voor de mensen om je heen!

Ik wil daarin groeien – jij misschien ook wel.

Wat is het dan mooi dat Jezus er is.

Hij is niet alleen een voorbeeld – iemand die laat zien hoe het kan.

Hij bidt ook voor ons.

En zijn Geest woont in ons, als we in Hem geloven.

Vraag dat Hij voor jou bidt.

Vraag zijn Geest jou te vullen met bewogenheid.

Dan – omdat Christus zelf in je woont – ga je steeds meer op Hem lijken: een rechtvaardige bidder. Een bewogen bidder.

6. Abraham bidt: als er 50 rechtvaardigen zijn, zult u dan niet de hele stad vergeving schenken? [dia 11]

En als er vijf ontbreken?

Als het er maar 40 zijn?

Als het er maar dertig zijn?

Twintig?

Tien?

En steeds is het antwoord van de HEER: de aanwezigheid van die rechtvaardigen is voldoende reden om het niet te doen. Alleen dat ze er zijn is genoeg!

Maar ze zijn er niet. Er waren er zelfs geen 10. [klik]

Wie de Bijbel verder leest, weet: er zijn op aarde geen rechtvaardigen die kunnen voorkomen dat Gods oordeel de aarde treft. Uiteindelijk is er maar één rechtvaardige. En die hebben we gedood. De man Jezus uit Nazareth. [klik]

God heeft geen reden om ons vergeving te schenken.

En toch wel!

Want die ene rechtvaardige wilde juist sterven voor al die goddeloze mensen. Hij wilde de dood ondergaan van Sodom en Gomorra.

En omdat hij wel als enige rechtvaardig is, heeft God hem levend gemaakt. Hij kon niet dood blijven. En Hij is nu in de hemel, naast God – Jezus bidt daar voor ons. [klik]

Daarom hoeft het ons niet te vergaan als Sodom en Gomorra!

Wij kunnen vergeving krijgen omwillen van die ene onschuldige, die ene rechtvaardige bidder.

Omdat Hij er is, worden wij niet veroordeeld. Geloof in Hem!

Maar dan gaat het ook verder: als Jezus in ons woont, dan worden wij ook rechtvaardige bidders. En dan komen we terug bij het begin.

Heeft Nederland toekomst? Wat voor beschuldigingen dringen er in de hemel door over Nederland? Aan welke moorden en mensenrechtenschendingen zijn wij Nederlanders medeplichtig, om onze welvaart, onze kleren, onze energie bij elkaar te krijgen? Wat zeggen ze bij Gods rechtbank over de 30.000 abortussen die jaarlijks in Nederland gepleegd worden? Over seksuele immoraliteit? Ouders die de zorg voor hun kinderen grotendeels overlaten aan anderen en gaan voor hun eigen carrière? Mensen die afgoden dienen? Roept ook Nederland een oordeel over zich af?

Wat betekent het dan voor Franeker en de dorpen er om heen als hier een gemeenschap is van meer dan 200 rechtvaardige bidders?

Dat betekent uitstel van oordeel. Ruimte voor bekering.

Jezus zegt: jullie zijn het zout van de aarde.

Dat zijn we, dat blijven we door rechtvaardige bidders te zijn.

Rechtvaardige bidders omdat we één zijn met Jezus Christus. [klik]

Hij is ons gegeven als onze rechtvaardigheid.

In zijn naam mogen we bidden.

Zijn Geest wil bewogenheid in ons hart leggen.

Bid dat je dat mag zijn: een rechtvaardige bidder. En bid dan met een bewogen hart.

Als wij rechtvaardige bidders zijn, dan zijn wij tot een zegen voor Franeker en omgeving.