1

1 Petrus 5,10-11 – Met God houd je het vol

Openbare geloofsbelijdenis

Liturgie

Voorzang: Opw 334 en Opw 488
Welkom
Votum / groet
Zingen: Gez 167
Wet
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 1,1-12 en 1 Petrus 5,8-11
Zingen: Gez 158
Tekst: 1 Petrus 5,10-11
Preek over 1 Petrus 5,10-11
Zingen: Gez 161,1.3.4
Openbare geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 134
Gezamenlijke geloofsbelijdenis: geloofsbelijdenis geschreven door de nieuwe belijdende leden
Zingen: Opw 354
Aanbieden belijdenisgeschenken
Gebed
2 liederen
– You’ve got a friend
– Net mear allinnich
Collecte
Slotlied: Ps 150
Zegen

Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

Preek over 1 Petrus 5,10-11 – Met God houd je het vol

 

Beste Rik, Margriet en Yje Roel, familie, vrienden, u die hier verder bij onze gemeente te gast bent, gemeente van Jezus Christus,

1. De afgelopen drie jaar heb ik jullie catechisatie mogen geven. Dit jaar waren jullie met z’n drieën, en nog Cora en Sjouke uit Harlingen er bij. Ik kijk met plezier terug op de cursus van dit jaar. Rik is zo meteen echt helemaal klaar; Margriet en Yje Roel, jullie hebben nog een uurtje van me te goed. Kunnen we misschien straks even een afspraak maken – geintje.

Jullie sluiten zo meteen niet alleen een jaar belijdeniscatechisatie af. Er komt ook een eind aan de periode dat je dooplid was van de kerk. En jij, Yje Roel, bent net lid geworden van onze gemeente. Even dooplid. Zo meteen worden jullie volwaardig lid. Jullie mogen het avondmaal meevieren.

Jullie zeggen zo ‘ja’ tegen God en tegen Gods verlossing. Als je leest in 1 Petrus 1 is dat allemaal prachtig mooi. Opnieuw geboren worden. Jezus is opgestaan uit de dood. Wij leven in hoop. We zijn op weg naar een onvergankelijke, ongerepte erfenis. We verwerven lof, eer en roem. We ervaren een onuitsprekelijke, hemelse vreugde. Je zou haast zeggen: Petrus gaat uit zijn dak. Daar word je zelf ook blij van. Al dat geweldige wat God geeft. Prachtig!

Maar we weten ook allemaal dat het best lastig is om altijd zo blij te leven. Dat gaat niet vanzelf. Petrus schrijft er ook over. Er is verdriet. Er zijn beproevingen. We zien Jezus Christus nog niet. En er is een vijand. De duivel, die rond zwerft als een brullende leeuw. Hij zoekt een prooi.

Merk je dat er aan je getrokken wordt? Soms wel, soms niet denk ik. Het is lang niet altijd makkelijk om christen te zijn. Het is mooi als je een groepje mede-christenen om je heen hebt in je klas, zoals jij, Margriet, maar als dat niet zo is? Hoe zal het jou in Arnhem vergaan volgend jaar, Rik? Als je lastige vragen krijgt waar je niet direct een antwoord hebt, Yje?

Petrus zegt: Christenen gaan onder leed gebukt. Christenen worden vervolgd om hun geloof. Het is soms best lastig om te geloven. Hoe houd je het vol?

Als jullie straks ja hebben gezegd, krijgen jullie een zegen mee – 1 Petrus 5,10-11. Daar worden hele mooie dingen gezegd. Laten we kijken wat er zometeen gezegd wordt tegen jullie. Uit die verzen heb ik voor jullie vier bouwstenen gehaald voor een leven met God. Ik hoop dat het jullie, Yje Roel, Margriet en Rik, en jullie allemaal, helpt om het vol te houden. Met plezier, om voor God te gaan, met enthousiasme.

2. De eerste bouwsteen. Jullie komen hier straks staan. Jullie zeggen ja. Tegen God, tegen zijn woord, tegen de verlossing die Hij geeft.

Waar is dat begonnen? Jullie hebben allemaal christelijke ouders. Vriendschappen spelen een rol. Dingen die je meemaakt en die je geloof verdiepen. Waar komt jullie ‘ja’ vandaan? Uit je opvoeding? Van je ouders? Van je vrienden?

Petrus zegt: daarachter moet je iemand anders zien. God zelf! God heeft jullie geroepen.Hij heeft het initiatief genomen.

Hoe dan? Letterlijk staat er in vers 10: de God van alle genade heeft jullie geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Het is niet helemaal duidelijk waar dat ‘in Christus Jezus’ bij hoort: bij de roeping of bij de heerlijkheid. Ik denk dat het bij beide hoort.

Dat wil zeggen: God heeft jullie geroepen in Christus Jezus. Toen jullie de Here Jezus leerden kennen. Voordat jullie er waren, toen wij mensen nog vijanden van God waren, toen heeft Jezus zoveel voor ons gedaan. Voor zijn vijanden is hij gestorven aan het kruis. Zijn liefde is onvoorstelbaar groot. Vandaar dat Petrus zegt: God is de bron van alle genade. Hij is de God van alle genade. Alle genade. Het is uit God.

Wat is genade? Genade is iets terugkrijgen wat je verspeeld hebt. Onverwacht en onverdiend.

Dat is een belangrijke bouwsteen voor jullie leven met God. Jullie geloof, jullie ‘ja’ tegen God heeft een begin. Je leven met God heeft een bron; een bron van genade – God roept jullie in Christus Jezus!

Margriet, Rik, Yje Roel! Ik houd van jullie. Kijk naar mijn zoon, Jezus Christus. Die heb ik voor jullie gegeven in de dood. Het kostbaarste wat ik heb, geef ik voor jullie. Door Hem mag je opnieuw beginnen. Door Hem krijg je nieuw leven. Door Hem ben je mijn dochter, mijn zoon.

Hoe kun je die bouwsteen zelf gebruiken? En niet alleen Yje Roel, Rik en Margriet, maar jullie allemaal?

Door uit die bron te drinken. Luister naar de stem van God die jou roept. Dat wil zeggen: lees steeds weer in de bijbel over de Here Jezus. Neem zijn genade aan, die zo groot is. Hij is niet alleen voor onze zonden gestorven. Hij maakt dat we mogen bidden en dat God naar ons luistert. Hij geeft de Heilige Geest. Hij maakt je leven nieuw.

Dat is de eerste bouwsteen: er is een bron van genade. Omdat God ons roept in Christus Jezus.

3. Petrus zegt: de God van alle genade heeft ons geroepen om deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, in Christus Jezus. God nodigt ons uit om in zijn eeuwige luister te komen.

Wat is dat, Gods luister? Je kunt ook zeggen: Gods heerlijkheid. Zijn glorie. Zijn pracht en praal. Zijn majesteit. Zijn glamour.

Gods luister is zijn paleis waarin Hij woont. Gods luister is zijn uitstraling die ons verandert. Vergelijk het met de stralende zon. De zon straalt warmte uit. Die warmte verandert ons, geeft energie. Als het voorjaar wordt en de zon weer gaat schijnen, krijg je weer levenslust. Zoals de zon straalt, zo straalt Gods luister uit en maakt ons nieuw.

En dat gaat ver. In Christus Jezus mogen wij delen in Gods luister. Jezus Christus is in Gods heerlijkheid opgenomen. Zo zullen wij helemaal omstraald worden door Gods luister.

Heb ik daar wel zin in? Jullie? Jullie zitten allemaal in de creatieve wereld straks. Kleding, gebouwen, communicatie en Multi media. Leuk en boeiend, je kunt jezelf daarin kwijt. Wat is daar mis mee? Delen in Gods luister – het doet me niks. Wat heb ik daar te doen? Wat denken jullie: lijkt het je wat om – zoals het er staat – ‘in Christus Jezus deel te krijgen aan Gods eeuwige luister’?

Wat mij helpt is te bedenken: delen in Gods luister, betekent: heel dichtbij God zijn. Op God lijken. Jullie willen alledrie vormgevers worden. Gods liefde gaat ons vormgeven. Zoals God liefde is, zo ook jullie, Rik, Yje Roel, Margriet, iedereen die in Jezus gelooft: vol van liefde, liefde uitstralen.

Daarom heb ik het bij de tweede bouwsteen zo verwoord: het gaat hier om God zelf. Onvoorstelbaar dicht bij God zelf zijn. En al het mooie krijgen dat God is, dat van God is.

Dat is natuurlijk alleen leuk als je van God houdt. Als je niks met God hebt, dan is het juist vervelend.

Daarom hoort hier iets bij van onze kant: verlangen. Verlangen naar God is zo’n belangrijke bouwsteen om het vol te houden.

Verlangen en liefde, ze horen bij elkaar. Als mijn verlangen naar God wegzakt, dan bekoelt ook mijn liefde. Als ik van God houd, dan verlang ik ernaar om bij Hem te zijn.

Verlangen jullie naar God? Verlangen jullie er naar om dichtbij God te zijn?

Bouw ook met deze steen. Dat wil zeggen: laat je verlangen naar God groeien. Hou het levend. Dat gaat niet vanzelf, zeg ik uit ervaring. Zoek God. Wie is Hij? Vraag zijn Geest: Heilige Geest, wek in mijn hart een diep verlangen naar Jezus Christus, naar God de Vader. Want als je verlangt naar God zelf, dan houd je het vol.

4. De eerste bouwsteen gaat over het begin: God is de bron van alles. De tweede gaat over het einddoel: bij God zijn en daarnaar verlangen. De derde bouwsteen gaat over de weg ertussen. Kijk maar in de tweede helft van vers 10: God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.

Hoe is God is bij je op de weg? Stel je voor. Je hebt een ongeluk gehad. Nu ben je in een revalidatiecentrum en moet je weer leren lopen. Je vriend komt op bezoek. Hij moet je helpen om te lopen. Hij brengt je bij een rolstoel, of geeft je je rollator. Of een arm. Dan loopt hij naast je, langzaam in jouw tempo. Zo helpt hij je bij het lopen.

Wat denk je, hoe helpt God ons? Geeft hij ons een rolstoel, een rollator? Geeft hij ons een arm? Nee, zegt Petrus. God geneest je benen zodat je geen rolstoel of rollator meer nodig hebt. Je zult zelf kunnen lopen. Zo stevig in je schoenen staan dat je niet meer wankelt. God zal jullie sterk en krachtig maken. Bijzonder! God houdt ons niet klein, bedlegerig. God maakt ons krachtig, sterk, moedig.

En dat merken jullie zelf. Jullie geven alledrie aan dat je in je geloof gegroeid bent, ieder op je eigen manier. Je weet gewoon zeker dat je ‘ja’ tegen God wilt zeggen. Je merkt dat Jezus in je leven is, en niet alleen toekijkt – ook niet als je een pittig jaar doormaakt. Je vraagt je wel eens af of je genoeg weet, maar je weet wel zeker dat je ‘ja’ tegen God wilt zeggen.

Dat is mooi! Dat betekent: God is met jullie aan het werk. Geweldig!

Hoe ga je op die weg verder? Hoe bouw je aan je leven met God met deze derde bouwsteen? Kom je verder met op bed blijven liggen, als je in een revalidatie-centrum zit?

Nee, vertrouwen is niet op je bed blijven liggen, op de bel drukken, zeg maar bidden, en wachten tot er iemand komt.

Vertrouwen is: geloven dat God bezig is jou zelf sterk te maken. Dat je benen en je voeten jou weer kunnen dragen. Dat je kunt lopen zonder te vallen. Vertrouwen is durven. Stappen durven zetten omdat je erop vertrouwt dat God je benen sterk maakt.

Wat zou jij uit jezelf doen? Blijven liggen en bidden tot God aan je bed komt staan? Of bidden dat God je sterk en krachtig maakt? En dan vol vertrouwen gaan lopen?

Om dat laatste gaat het bij deze derde bouwsteen. In vertrouwen stappen zetten op weg naar Gods toekomst.

5. En dan de laatste. Hoe houd je het vol om te leven met God?Je houdt het vol als jij op God gericht bent. Wie God aanbidt, is op God gericht.

Op aanbidding loopt het hier ook uit: God komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

God is de bron van alle genade. Kijk wat God ons allemaal wil geven: te delen in zijn eeuwige luister. Kijk hoeveel moeite en pijn het hem kost: God geeft het ons in Christus Jezus. Hij houdt ons niet klein en bedlegerig. Maar hij maakt ons sterk en krachtig zodat we op eigen benen kunnen staan. Dan komt er toch vanzelf aanbidding?

God U komt alle macht toe, alle luister.

U bent zo groot, zo geweldig.

Wij bewonderen en aanbidden u.

Wij hebben dat in onze traditie niet echt meegekregen. We bidden, we danken, we vragen vergeving. Maar tijd nemen alleen om God te bewonderen en te aanbidden?

Daar komt iets bij: als ik naar mezelf kijk: God aanbidden is moeilijk. De zonde in mij wil God niet aanbidden. Daarom heb ik er vaak de rust niet voor.

Effect: Ik zie God minder als de bron van heel mijn leven, van alle genade.

Ik verlang minder naar God want ik hou ook minder van Hem.

Ik vertrouw God minder en modder zelf maar wat aan, met krukken en rollators.

Als je niet bouwt met de vierde bouwsteen, wordt het ook minder met de eerste drie.

Herkennen jullie dat?

Hoe goed ben jij daar in: God aanbidden? Ik hoop dat jullie jezelf zo goed kennen dat je weet van die zonde in je die God niet wil of kan aanbidden.

Daarom is ook die vierde bouwsteen zo belangrijk. Kijk wat er gebeurt als God niet in je leven is.

Neem Michael Jackson. Hij werd zelf aanbeden.  Maar zijn leven was leeg. Ze zeggen dat hij altijd kind gebleven is, onvolwassen. Het was niet God die hij aanbad.

Oefen je er daarom in om God te aanbidden. Om zijn macht en genade. Om wie Hij is. Door te zingen.Door hardop je bewondering voor God uit te spreken.

Want wie God aanbidt, die heeft oog voor God. Die hoort Gods stem in Jezus Christus. De eerste bouwsteen.

Die kent God en verlangt naar Hem. De tweede bouwsteen.

Die wordt sterk en krachtig in de Geest en gaat vol vertrouwen op weg. De derde bouwsteen.

Yje Roel, Margriet en Rik, straks zeggen jullie ‘ja’. Hoe blijf je bij dat ‘ja’?

Hoe houd je het vol?

Met God houd je het vol.