Morgendienst |startzondag |Kandidaat H. van Noort

09:30

9 september 2018

Aan deze dienst wordt meegewerkt door duo eaglefield

Eaglefield zingt: Swalkers fan hjoed

De sinne komt op, de sinne giet ûnder
en alles giet mei, alles draait yn it rûn.
Wat sa gewoan is dat liket in wûnder,
mei koarden fan leafde is it libben ferbûn.

De wyn út it suden wei draait nei it noarden,
der is ek gjin ein oan wat komt en wat giet.
De wrâld hat har hel en har leaflike oarden
en al wat we witte is dat wat bestiet.

De stilte fan stjerren leit jûns op ‘e wrâld
mar wa wit er hjoed noch dat God fan ús hâldt?
Mei brekbere dreamen gean’ wy troch de dei.
Wêr binn’ de swalkers fan hjoed nei op wei?

Rivieren se streame nei seeën en marren
nea seit it wetter: ‘no wol ik net mear’.
Wy binne as boaten en moatte wol farre
en altyd foarút , want ‘e tiid nimt gjin kear.

En dat wat er wie, sil der altiten wêze.
It nije fan moarn dat wie eartiids al âld.
Wy sjogge yn in spegel, beslein binn’ de glêzen,
De sinne is waarm mar de moanne is kâld.
Votum en groet
Zingen: God heeft het eerste woord

1
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Gebed
Eaglefield zingt: Jûntiid

De lûden fan ‘e drokke dei
binn’ stadichoan ferstomme.
De stilte siket no har wei.
De wrâld leit yn ‘e slomme.

De stjerren weitsje heech oer ús.
De moanne wevet dreamen,
Myn siel komt yn ‘e jûntiid thús,
ik lit myn tinzen streame.

refrein: Want as ik nei de himel sjoch,
dat stille ljocht fan frede,
dan wit ik: wat ik bin en doch,
is jefte en genede.

Ik bin mar lyts, mar de wrâld is grut,
de himel net te mjitten.
Mar stilte treastet sûnder wurd
wa’t yn it tsjuster sitte.

Al stean ik iensum yn ‘e nacht,
mei boppe my de stjerren,
ik wit my droegen troch in Macht.
Al swijend kin ‘k Him hearre.

refrein

Ik bin in minske fan ‘e dei,
mar as de stjerren skine,
Dan sil ik mei Him wis de wei
nei ljocht en moarntiid fine.

Dan sil ik mei Him wis de wei
nei ljocht en moarntiid fine.
Lezen Openbaring 1: 9-18 en 22: 6-21
Zingen: En de Geest en de bruid zeggen: “Kom!”

En de Geest en de bruid zeggen: “Kom!”
En die het hoort, zegt: “Kom!”
En wie dorst heeft, kome. En wie wil,
neemt het water des levens om niet;
neemt het water des levens om niet.

Hij, die van deze dingen getuigt,
Hij zegt: “Ja, ik kom!
Ik zal spoedig komen, ja, Ik kom.”
Amen, ja Here Jezus, kom.
Amen, ja Here Jezus, kom.
Preek 1e gedeelte
Eaglefield zingt: Hâldfêst

Asto iensum bist en drôvich, fielst dy by gjinien mear thús,
kinst dyn paad net goed mear fine, fielsto op dyn rêch dyn krús.
As de dagen swierder wurde en do kinst it net mear oan,
sis dan net datst dy dan delleist, want dêr rikt nei dy in Hân:

Gryp dy Hân mei al dyn krêften dy’t noch yn dyn libben rêst’.
By de Heare kinst it fine; Hy rint mei dy yn dyn lêst.

Wurdt it mei de jierren dreger, wurdt it wurk dy faaks te swier.
Tinkst al dat dyn reis hjir eind’get, mar miskien is ’t net sa fier.
Fyn dyn krêft by Him dy’t libbet en dy’t dy ek libben jout.
Moatst wol witte dat Syn Hân der altyd is foar dy’t fertrout.

Gryp dy Hân mei al dyn krêften dy’t noch yn dyn libben rêst’.
By de Heare kinst it fine; Hy rint mei dy yn dyn lêst.

Yn it libben mei de Heare fynsto krêft foar eltse dei.
Hy jout hâldfêst, alle dagen, dat krijst yn dit libben mei.
Preek 2e gedeelte
Eaglefield zingt: Wie gelooft in Mij?

Wil je wel geloven, dat de God hierboven voor je stierf
Wil je wel geloven, dat Hij ooit terug zal komen hier
Kun je wel bewaren Zijn liefde in je hart
Kun je wel vertrouwen op het Woord dat Hij je gaf
Durf je wel geloven dat Zijn Zoon hier heeft geleefd
Geloof je dat Hij om je geeft

Jezus komt terug op aarde
Wat heeft dat voor jou van waarde
Kun je straks geloven als Hij voor je staat
Denk nu na, je hebt de tijd nog
Voor hoelang, dat is de vraag
Vertel Hem zelf, wat is Hij voor je waard

Heb je wel gelezen in het Boek waarin Hij zich beschrijft
Heb je zitten denken hoe het kan dat Hij steeds bij je blijft
Heb je ook gelezen “Wie in Mij gelooft”
Heb je wel gezien dat Hij je eeuw’ge trouw belooft
En ook van Zijn liefde die Hij geeft aan iedereen
Ga naar Hem toe, je bent niet alleen

Refrein (2x)
Preek 3e gedeelte
Zingen: Hoe helder staat de morgenster: 1, 5, 6 en 7

1
Hoe helder staat de morgenster en straalt mij tegen van zo ver, de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom, mijn koning en mijn bruidegom, mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk, vriendlijk, schoon en heerlijk, zo begeerlijk, mild in ‘t geven,
stralend, vorstelijk verheven.
5
Voor Gij de wereld hebt gemaakt, heeft mij uw liefde aangeraakt, mijn sterke held, mijn Vader.
Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit, Hij is mijn liefste, ik zijn bruid, ik treed Hem zingend nader.
Hij de mijne, die het leven mij zal geven hoog daarboven,
eeuwig zal mijn hart Hem loven.
6
Laat al het vrolijke geluid, van stemmen, van viool en fluit, te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij. Mijn schone liefste is van mij, in Hem wil ik verzinken.
Laat ons samen spelen zingen, dansen springen voor de Here,
die de Koning is der ere.
7
Hoe is Hij mij zo innig na, de alfa en de omega, mijn hart doet Hij ontbranden.
Hij zal mij tot zijn lof en prijs opnemen in zijn paradijs, dan klap ik in de handen.
Amen, amen, kom mij troosten allerschoonste, mijn begeren,
toef niet langer, kom o Here.
Gebed
Collecte – Eaglefield zingt: If I be lifted up (en speelt zolang de collecte loopt)

Down in the valley, bowed on my knees
I ask my Jesus – carry please
He promised that He’d take care of me
If I would lift Him up

He said if I be lifted up
He said if I be lifted up
I’ll be your father, I’ll be your mother
I’ll be your sister – and your brother
He said if I be lifted up
I’ll bring joy, joy, joy to your soul

When I am lonely, when I am sad
My Jesus comes and – makes me glad
He is the dearest friend I have had
I want to lift Him up

chorus
Wetslezing
Zingen: Gebed om zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Zegen