Morgendienst |Br. Jaap Bosgra

09:30

5 augustus 2018

Voorzang Opwekking 502
Votum en Groet
Zingen Opwekking 277 en Opwekking 548
Gebed
Wetslezing
Zingen Psalm 19:3,4 en 5
Bijbellezing
Zingen Opwekking 812
Preek
Zingen Psalmen Voor Nu 23* (frysk)

De Hear is myn hoeder, en ik bin syn skiep,
haw nearne tekoart oan: hy soarget foar alles.
Hy wit wêr’t it gêrs groeit, en hy lit my rinne
nei ronfelleas wetter, dêr jou ik my del.
Ik doar him te folgjen, de paden bin’ feilich
lykas hy foarsein hat, want hy wit wêrhinne.
Al rint ek it paad lâns in kleau yn it tsjuster,
jo stôk is myn treast, Hear, Jo bin’ neisteby.

  Ik fyn oan jo tafel in plak mei myn namme
en sjoch foar it finster oergeunstige minsken.
Jo skinke my yn, en Jo jou’ my te iten.
Ik krij folle mear as ea hope of tocht.
Ik wit fan jo goedens, op Jo kin ik bouwe.
Ik fiel alle leafde dy’t Jo oan my jouwe.
Ik wit fan in plak mei jo rêst yn myn wrâld, want
ik wit wêr’t jo hûs stiet. Ik kom wol teplak.

Gebed
Collecte
Zingen Opwekking 430
Zegen met gesproken Amen

  • Agenda