Morgendienst | Michazondag | Ds. A. de Braak

09:30

17 oktober 2021

Aanbidding en lofprijzing:
Zingen: Psalm 146:1,4 en 6 (De Nieuwe Psalmberijming) – Halleluja, heel mijn leven….
Opwekking 346 (Glorie aan God)
Welkom en mededeling door ouderling van dienst
Even voorstellen
Stil gebed
Votum en groet (gesproken)
Zingen: Psalm 25:1 en 4 (Heer wijs mij toch zelf de wegen…)
Kindmoment door Kinderkerk. Hierna gaan de kinderen de kerk uit.
Gebed door de predikant
Zingen: Geref. Kerkboek (2006)
Gezang 7:1,2,4 en 6 (De koning van Egypteland)
Korte uitleg onderwerp prediking (over Mirjam)
Schriftlezingen: Exod.2:1-9; Exod.15:20,21 en Micha 6:4 en Numeri 12
Preek
Zingen: Liedboek (1973)
Lied 487:1 en 2 (De Heer heeft mij gezien en onverwacht)
Gebed – door ouderling van dienst
Apostolische Geloofsbelijdenis
Ruimte voor persoonlijk getuigenis (eventueel)
Zingen: Psalm 91:7 (Daar hij Mij liefheeft…)
Gereformeerd Kerkboek 2006 gezang 147:2 en 3 (Als een wolk die veertig jaren…)
Zegen
Vierstemmig gezongen Amen, gezang 182 E (GK 2006)
Collecte bij de deur via schalen en GIVt ivm Corona
Tijd voor ontmoeting

  • Agenda