Morgendienst | Ds. H. Siegers | Heilig avondmaal

09:30

14 juni 2020

Zingen Opwekking 797 – U roept ons samen
Opwekking 727 – Mijn God, ik kom naar u
Opwekking 622 – Groot is de Heer, God Almachtig
LvdK 218:1,4,8 – Ik zeg het allen dat Hij leeft
Psalm 100:1,3,4 – Juich aarde, juich
Stil gebed
Votum en vredegroet
Zingen Evang. Liedbundel 235 Neem, Heer, mijn beide handen
Gebed
Bijbellezing Ruth 1:1-19
Zingen God heeft een plan met je leven
Verkondiging vanuit Ruth 1:16 – Vertrouw op God
Zingen GKB Gez. 168 – ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Gods norm
Avondmaal
Zingen LvdK 358:1,2,3,6 – Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Formulier
Moment van overdenken
Zingen Geloofsbelijdenis
Viering
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen Opwekking 625 – Bij u ben ik thuis
LB 425 – Vervuld van uw zegen
Zegen