Middagdienst | Student M.J. van Keulen

16:30

10 april 2016

Welkom
Zingen Lied 303 2,5 LBK ‘De ware kerk des Heren’
Stil gebed – groet – bemoediging – gebed van toenadering
Zingenpsalm 68: 8,13 Geref kerkboek
Gebed bij de opening van het woord
LezingHaggaï 2: 1-10
Zingen psalm 102: 7,10 LBK
Preek
ZingenLied 470: 1,2,4 LBK ‘Wat vlied’of bezwijk’, getrouw is mijn God’
Dankgebed en voorbeden
Kollekte
Zingen psalm 100: 2,4 Geref kerkboek
geloofsbelijdenis
Zingen Lied 474: 1,2,3 LBK ‘God roept ons, broeders, tot de daad’
Zegen (afgesloten met gezongen 3x Amen)