Middagdienst |Fryske Tsjinst |Ds. M. Tel

16:30

4 maart 2018

Sjonge as votum: God hat it earste wurd, NLB 513, 1.2
Groetnis
Sjonge as amen: God hat it lêste wurd, NLB 513, 3.4
Gebed
Moment foar de bern
Zingen: Abraham, Abraham, NLB 805
Lêze: Genesis 12, 1-9
Lêze: Galaten 3, 6-16
Sjonge: Psalm 105, 1.2.3
Preek
Amenliet: Hear, Jo trochgrûnje en kenne my , NLB 139b
Belidenis van it leauwe
Gebed
Kollekte
Slotliet: De Heit is trou. GkB 118/ alde lieteboek 304

  • Agenda