Middagdienst |Hulpverleningszondag|Ds. H.J. Siegers

16:30

2 februari 2020

Welkom
Zingen LB Lied 150a – Geprezen zij God
Stil gebed
Votum + Groet
Zingen Ps. 66:1,5 – Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gebed = zingen GKB Gez. 178:1,2
Schriftlezing Johannes 2:1–11
Zingen LB Lied 525 – Wij willen de bruiloftsgasten zijn
Verkondiging: de omgekeerde wereld
Zingen LB lied 384:5-9 – De bruiloft is gekomen
Gebeden
Geloofsbelijdenis zingen GKB Gez. 179a
Collecte
Zingen LB Lied 526:3,4 – In Kana was de gloed geweken
Zegen