Middagdienst |Ds. D.J. Steensma

16:30

12 januari 2020

Psalm 147: 1 en 2 (Lof zij de HEER, goed is het leven …)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 147: 7
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing 1 Petrus 3, 18-22
Heidelbergse Catechismus Z.16, v/a 44
Waarom volgt daarop: nedergedaald ter helle?
Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen verzekerd en volkomen getroost moge zijn,
dat mijn Here Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke angst, smarten,
verschrikking en helse kwelling, die Hij, ook in zijn ziel,
zowel aan het kruis als tevoren, heeft doorleden, mij van de helse angst en pijn verlost heeft.
Psalm 139: 1 en 4 (HEER, die mij ziet zoals ik ben …)
Preek
Lied 902: 1, 2 en 5 LB (Is God, de Heer, maar voor mij …)
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Lied 907: 1 LB (Jezus, mijn verblijden …)
Apostolische geloofsbelijdenis
Lied 907: 2, 3 en 4 LB
Zegen met gezongen amen