Middagdienst |Fryske Tsjinst| Ds. M. Tel

16:30

21 juli 2019

Wolkom en meidielings
Sjonge: LB2013 gesang 412: Grutte God, wy loovje Jo
Votum en zegen
Sjonge: Psalm 110, 1.2.3
Gebed
Benemomint/ynlieding op ‘e preek.
Sjonge: LB 2013 935, Sit no mar net yn noed.
Lêze: Efeziers 6, 10-20
Sjonge: LB2013 898, 1.2, een vaste burcht is onze God.
Lêze: Exodus 17, 8-16 (ek tekst foar de preek)
Zingen: LB2013, 898, 3.4
preek
Sjonge: GK17 215, 1.5: O Blide dei fan glans en macht
Belidenis fan it leauwe: Tekst hjirunder
Sjonge: GK06 123, 1
Usprekke diel 2
Sjonge: GK06, 4
Gebed
Collecte
Slotlied: GK06 176: Mei inoar yn Jezus namme, (2 coupletten)
Seine

  • Agenda