Middagdienst |Br. Jaap Bosgra

16:30

5 mei 2019

Welkom
Zingen: lied 280: 1, 3 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis….
Stil gebed, votum en groet
Zingen: psalm 68: 7 en 8 God zij geprezen met ontzag….
Gebed
Schriftlezing: 1 Kon. 19: 1-8 en Hebr. 12:1-12
Zingen: lied 422: 1, 2 en 3 Laat de woorden…..
Preeklezen
Zingen: lied 538: 1, 3 en 4 Een mens te zijn op aarde…..
Dankgebed
Collecten
Zingen de geloofsbelijdenis: lied 340b
Zegen
Zingen: 3 x amen