Kerkdienst | Ds. G. Bruinsma

09:30

24 januari 2016

Fryske Tsjinst

Foarsang: NLB 885

Fotum  & Groet

Sjonge: Psalm 100

10 Wurden fan Ferbining

Gesang 154

Gebed

Skriftlêzing: Lúkas 19:1-10

Psalm 84: 1,2 en 3

Tekst Lucas 19: 10

Preek:  Sachéus’ Rêding….

-     It ferlangen…

-     It oanbod….

-     It gefolch….

Psalm 84: 1,2 en 3

Gebed

Ynsammeling fan de jeften

NLB 425: 1

Segen