Ds. Arend de Braak

09:30

11 september 2022

Liturgie Franeker 11 september 2022

Mededelingen namens de kerkenraad

2 lofliederen
Het liefste Lied van Overzee 1 nr. 1 ‘Aan U, Vader, alle glorie’ vers 1,2 en 3
Het liefste Lied van Overzee 2 nr. 8 ‘De lof, de eer, de glorie’ vers 1 en 4

Stil gebed

Votum (gesproken)

Zegengroet + Amen

Zingen Geref. Kerkboek 2006 Gezang 161:1 en 3 ‘Heer, U bent mijn leven…’

Gebed

Kinderkerk

Lied….. (kinderlied naar keuze uit te kiezen door wie dit onderdeel verzorgt)

Schriftlezing Galaten 1:1-7a

11Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Hem uit de dood heeft opgewekt, 2en van alle broeders en zusters die bij mij zijn. Aan de gemeenten in Galatië. 3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, 4die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 5Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.6Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van Hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. 7Er is geen ander evangelie.

Tekst: Galaten 4:4-6

Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 5om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen zouden worden. 6En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de Geest van zijn Zoon gezonden, die ‘Abba, Vader’ roept.

Preek

Zingen Opwekking 136 ‘Abba Vader, U alleen’

Avondmaalsformulier 5

Zingen voor Gebed: Geref. Kerkboek 2006 gezang 125:1-4 ‘Alles in allen zult U zijn’.

Geloofsbelijdenis van Nicea (uitgesproken)

Zingen: Geref. Kerkboek Psalm 34;1,2 en 3 ‘Ik zing voor God, de HEER’

Avondmaalsviering met brood en wijn

Lezing Gal.5:13-6:2

Zingen: Geref. Kerkboek 2006 Psalm 122:3 ‘Vraagt vrede voor Jeruzalem’

Dankgebed

Collecten

Zingen: Liedboek Psalm 103:1,3 en 5 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’

Zegen

Gezongen Amen