Br. Jaap Bosgra

09:30

10 juli 2022

Gezang    981:  1, 2 en 5   Zolang er mensen zijn op aarde

Psalm   100: 1 en 4     Juich Gode toe, bazuin en zing

Welkom Ouderling van dienst

Stil gebed, votum en groet

Psalm 65:  1 en 2      De stilte zingt U toe, o Here

Kindermoment

Gebed

Schriftlezing   Mattheüs 13: 44  – 46

Psalm 25: 6 en 7      Wie heeft lust de Heer te vrezen

Verkondiging    Thema de 3 V’s van Gods Koninkrijk

Psalm 103: 1 en 3     Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren

Dankgebed

Collecten

Mattheüs 5   De Bergrede

Psalm 103: 5     Zoals een vader liefdevol zijn armen

Opwekking 733       Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Zegen en 3x amen